Խմբագրություն 1, 01/07/2022

1. Ամփոփագիր

1.1  Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Քաղաքականություն) կարգավորում է օգտվողների՝ ուսուցչի, ուսանողների, ծնողների և երեխաների («Օգտվողներ», «Դուք», «Ձեզ» կամ «Ձեր») անձնական տվյալների պաշտպանության պայմանները www.schoolege.com կայքում («Կայք»), schoolege.tutor-platform.com համակարգում («Համակարգ») և Schoolege բջջային հավելվածում («Հավելված»)՝ այսուհետ Կայքը, Համակարգը և Հավելվածը միասին կանվանվեն «Հարթակ» ,

1.2  «ԴԻՋԻ ՍՔՈՒԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը («Ընկերություն», «մենք», «մեզ» կամ «մեր») (ՀՎՀՀ 01303044, իրավաբանական հասցե` ք. Երևան, Կուրղինյան 5-11, էլ․ փոստ` study@schoolege.com), կազմակերպում է Հարթակի աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որի միջոցով ծառայությունները («Ծառայություններ») հասանելի են դառնում Օգտվողներին,

1.3  Սույն Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունները հրապարակվում են Կայքում և ուժի մեջ են մտնում հրապարակումից հետո։ Գաղտնիության քաղաքականության ցանկացած փոփոխության հրապարակումից հետո Ծառայությունների շարունակական օգտագործումը նշանակում է նման փոփոխութունների ընդունումը Ձեր կողմից։ Դուք պետք է պարբերաբար վերանայեք սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը և ստուգեք «Վերջին թարմացման» ամսաթիվը փաստաթղթի վերևում, որպեսզի ծանոթանաք այս Գաղտնիության քաղաքականության վերջին տարբերակին։

2. Համաձայնություն և տեղեկությունների հավաքագրում ու օգտագործում

2.1  Երբ Դուք միանում եք մեզ որպես Ծառայություններից օգտվող, մենք խնդրում ենք տրամադրել անձնական տվյալներ, որոնք պետք է օգտագործվեն Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու, Ձեզ հետ հաղորդակցվելու, ինչպես նաև սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ սահմանված այլ նպատակների համար։ Մենք կարող են պահանջել Ձեր անունը, ազգանունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլ․փոստի հասցեն, բանկային քարտի տվյալները և որոշակի այլ տեղեկություններ Ձեր մասին Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու համար, կամ այդ տվյալները կարող են բացահայտվել Ձեր կողմից Ծառայություններից օգտվելու ընթացքում։ Ձեզ կարող են նաև խնդրել ստեղծել անձնական օգտատիրոջ հաշիվ և գաղտնաբառ, որը կդառնա Ձեր անձնական էջի տեղեկատվության մի մասը։

2.2  Մեզ տրամադրելով անձնական տվյալները և հայցելով Ծառայությունների տրամադրում՝ Դուք կամավոր կերպով համաձայնվում եք նման անձնական տվյալների հավաքմանը, օգտագործմանը և բացահայտմանը, ինչպես սահմանված է սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ։ Առանց վերոնշյալի սահմանափակման՝ մենք երբեմն կարող ենք հայցել Ձեր համաձայնությունը, երբ մենք հավաքում, օգտագործում կամ բացահայտում ենք Ձեր անձնական տվյալները որոշակի հանգամանքներում։ Երբեմն Ձեր համաձայնությունը կարող է ենթադրվել մեր նկատմամբ Ձեր վարքագծի միջոցով, եթե մեր կողմից տվյալների հավաքման կամ բացահայտման ակնկալվող օգտագործումը կամ բացահայտումը հանդիսանում է կամ պետք է լինի բացահայտ, և Դուք կամավոր կերպով տրամադրում ենք այս տվյալները։ Համոզված եղեք, որ անձնական տվյալների հավաքագրումը, օգտագործումը և բացահայտումը կկատարվի համաձայն սույն Գաղտնիության քաղաքականության։

2.3  Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր անձնական տվյալները և Ձեզանից հավաքագրած այլ տեղեկություններ հետևյալ նպատակներով՝ Ձեզ Ծառայություններ մատուցելու և Հարթակի ու Ծառայությունների որակը բարելավելու համար, Ձեզ տրամադրելու նորություններ կամ այլ հաղորդագրություններ կամ ծառայություններ, որոնց Դուք բաժանորդագրվել կամ ստանում եք որևէ այլ կերպ, Ձեզ տրամադրելու տեղեկություններ, որպեսզի Դուք ավելի արդյունավետ կարողանաք օգտվել Հարթակից և Ծառայություններից, Ստեղծել, կառավարել և վերահսկել Ձեր էջի տեղեկությունները, ինչպես նաև հաստատել մուտքի իրավունքները Ծառայություններին և ծրագրակազմին, Ծառայությունների փոփոխությունների կամ հավելումների մասին, կամ մեր կողմից մատուցվող ցանկացած Ծառայության հասանելիության մասին Ձեզ տեղեկացնելու նպատակով Ձեզ հետ հաղորդակցվելու համար, Գնահատելու ծառայության մակարդակները, վերահսկել թրաֆիկի կառուցվածքը և գնահատելու Ծառայությունների տարբեր տեսակների ճանաչելիությունը, հաղորդակցվել Ձեզ հետ Ծառայությունների մասին, Կիրարկել սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը, Արձագանքել մեր կամ երրորդ անձանց իրավունքների ցանկացած խախտման հայտերին, Համագործակցել իրավական, քրեական կամ կարգապահական հետաքննությունների կամ վարույթների հետ, Պաշտպանել Ձեր, մեր, մեր օգտվողների և հասարակության իրավունքները, սեփականությունը կամ անձնական անվտանգությունը ինչպես պահանջվում և սահմանված է օրենքով։

2.4  Մենք ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք հաղորդակցվել Ձեզ հետ մեր ծառայությունների, նորությունների կամ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Դուք ունեք հնարավորություն չստանալ մարքեթինգային էլ․փոստեր մեր կողմից։ Այս դեպքում մենք դադարում ենք հաղորդակցվել Ձեզ հետ այս նպատակով, եթե Դուք էլ․փոստի միջոցով կապվեք մեզ հետ և տեղեկացնեք մեզ չտրամադրել նման տեղեկությունները Ձեզ։ Այսպիսի հաղորդակցությունների միակ տեսակը, որից չեք կարող «հրաժարվել», Ծառայություններին վերաբերող պարտադիր հաղորդակցություններն են, այդ թվում՝ Ձեր էջին վերաբերող որոշակի տեղեկությունները (ինչպես օրինակ՝ հաստատման էլփոստերը), Ծառայությունների պլանավորված կասեցումները և անհասանելի դառնալը։ Մենք կփորձենք նվազեցնել նման հաղորդակցությունը Ձեզ հետ։

2.5  Մենք կարող ենք բացահայտել Ձեր տվյալները երրորդ կողմերին համաձայն Ձեր հրահանգների կամ, ըստ անհրաժեշտության, Ձեզ որոշակի Ծառայություններ տրամադրելու համար կամ որևէ այլ կերպ՝ համաձայն կիրառելի գաղտնիության օրենքների։ Ի լրումն, մենք կարող ենք բացահայտել Ձեր անձնական և ոչ-անձնական տվյալները մեր գործակալներին, կապալառուներին և ծառայության մատակարարներին, որոնք ներգրավված են մեր անունից գործառույթների իրականացնելու մեջ (ինչպես օրինակ՝ վճարումների կատարում, տվյալների պահեստավորման տրամադրում, Հարթակի տեխնիկական սպասարկում, Կայքի խնամորդություն, Ծառայությունների մարկետինգ, աուդիտների անցկացում և վեբ վերլուծության իրականացում)։ Այս երրորդ կողմի կապալառուները և ծառայության մատակարարները (1) պետք է թույլատրված լինեն ստանալ միայն անձնական տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են նրանց ծառայությունը տրամադրելու համար, և (2) պետք է պաշտպանեն անձնական տվյալները նույն կերպ, ինչ Հարթակը, ներառյալ՝ դրանց չօգտագործումը որևէ անհամապատասխան նպատակով։

2.6  Մենք նաև կարող ենք բացահայտել Ձեր անձնական տվյալները երրորդ կողմերին, եթե մենք կարծում ենք, որ բարեխղճորեն և բացառապես մեր հայեցողությամբ, նման բացահայտումը ողջամտորեն անհրաժեշտ է․

(ա) կիրարկել կամ կիրառել մեր Ծառայությունների մատուցման պայմանները, այդ թվում՝ դրանց հնարավոր խախտումների հետաքննությունը, 

(բ) համապատասխանել իրավական կամ կանոնակարգային պահանջներին կամ համագործակցել օրենքի կիրարկման կամ կանոնակարգային հետաքննություններին, 

(գ) պաշտպանել Կայքի, մեր օգտվողների կամ այլ երրորդ անձանց իրավունքները, սեփականությունը կամ անվտանգությունը, 

(դ) կանխել հանցագործությունը կամ պաշտպանել ազգային անվտանգությունը, կամ 

(ե) հայտնաբերել, կանխել կամ որևէ այլ կերպ արձագանքել խարդախությանը, անվտանգության կամ տեխնիկական հարցերին:

2.7  Մեր Օգտվողների մասին տեղեկությունները, այդ թվում՝ անձնական տվյալները, կարող են բացահայտվել Ընկերության և/կամ ակտիվների միացման, ձեռքբերման կամ վաճառքի դեպքում, ինչպես նաև հազվադեպ՝ անհաղթահարելիության, սնանկության կամ անվճարունակության դեպքերում, որոնց դեպքում անձնական տվյալները կփոխանցվեն որպես ընկերության բիզնես ակտիվներից մեկը։

2.8  Մենք նաև կարող ենք բացահայտել ոչ-անձնական նույնականացվող տեղեկությունները համախմբված, անանուն հիմքով մեր բիզնես գործընկերներին, վաճառողներին, գովազդատուներին, ներդրողներին, հնարավոր գնորդներին և այլ երրորդ անձանց, եթե մենք համարում ենք, որ նման բացահայտումը, բացառապես մեր հայեցողությամբ, ունի խելամիտ բիզնեսի պատճառներ կամ հիմնավորումներ:

3. Համաձայնություն և տեղեկությունների հավաքագրում ու օգտագործում

3.1  Կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի այլ կայքեր, և մենք պատասխանատու չենք գաղտնիության և անվտանգության քաղաքականության կամ նման կայքերի բովանդակության համար։ Մենք Ձեզ խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ կապակցված կայքերի գաղտնիության քաղաքականություններին։ Նրանց գաղտնիության քաղաքականությունները և գործելակերպերը տարբերվում են մեր քաղաքականություններից և գործելակերպերից։

4.  Քուքիներ և տեղեկությունների հավաքման այլ տեխնոլոգիաներ

4.1  Մենք կարող ենք օգտագործել քուքիներ մեր օգտվողների գործողություններին հետևելու համար։ Քուքիները տվյալների փոքր քանակներ են, որոնք փոխանցվում են Ձեր վեբ դիտարկիչ վեբ սերվերի կողմից և պահվում են Ձեր համակարգչի կոշտ սկառավառակի վրա։ Մենք օգտագործում ենք քուքիները, որպեսզի հետևենք, թե էջի որ տարբերակն է տեսել այցելուն, հետևել՝ արդյոք այցելուն սեղմել է `էջի տարբերակի վրա, վերահսկել թրաֆիկի հետնուղիները և գնահատել ծառայությունների ընտրանքների հանրայնությունը։ Մենք օգտագործում ենք այս տեղեկությունները Ձեզ համապատասխան բովանդակություն և ծառայություններ մատուցելու համար։ Սա նաև թույլ է տալիս մեզ ապահովել, որ այցելուները տեսնում են նպատակային էջը, որը նրանք ակնկալում են տեսնել, եթե վերադառնում են միևնույն վեբ հասցեով:

4.2  Եթե չեք ցանկանում ընդունել քուքիները, Դուք կարող եք կարգավորել Ձեր դիտարկիչը դրանք մերժելու համար, և, եթե ցանկանում եք ջնջել կամ անջատել քուքիները, որոնք նախկինում տեղադրվել են Ձեր համակարգչում, շատ դիտարկիչների «օգնություն» բաժինը կօգնի Ձեզ հասկանալ, թե ինչպես դա անել։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ, այնուամենայնիվ, եթե Դուք որոշում եք կարգավորել Ձեր դիտարկիչը քուքիների մերժման, ջնջնման կամ անջատման համար, ապա հնարավոր է, որ հասանելիություն չեք ունենա մեր Կայքի որոշ բաժիններին կամ գործառույթներին:

4.3  Ի լրումն քուքիների, մենք կամ մեր ծառայությունների մատակարարները կարող են օգտագործել վեբ քուքիների, փիքսելներ կամ նմանատիպ տեխնոլոգիաներ մեր Կայքերում, էլփոստերի հաղորդագրություններում կամ նորություններում։ Այս փոքրիկ էլեկտրոնային պատկերները կարող են օգտագործվել, որպեսզի օգնեն մեզ հայտնաբերել, թե քանի օգտվող է այցելել որոշակի էջ կամ բացել է հաղորդագրությունները կամ նորությունները։ Սակայն, մենք չենք օգտագործում այս պատկերներն անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակով։

5.  Ձեր հրապարակումները

5.1  Հարթակում մենք կարող ենք տրամադրել բաժիններ, որտեղ Դուք կարող եք հրապարակել տեղեկություններ Ձեր մասին, հաղորդակցվել այլ օգտվողների հետ, հրապարակել կարծիքներ կամ ներբեռնել բովանդակություն։ 

6.  Անվտանգությունը

6.1  Մենք ջանքեր չենք խնայում, որպեսզի կանխենք չլիազորված մուտքը Ձեր անձնական տվյալներին, սակայն, տվյալների տեղափոխումը համացանցով, անլար սարքով կամ օդային ճանապարհով չի կարող երաշխավորել 100% անվտանգություն։ Մենք կշարունակենք հզորացնել անվտանգության գործընթացները, քանի որ հասանելի են դառնում նոր տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ։

6.2  Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի Դուք չբացահայտեք Ձեր գաղտնաբառը որևէ մեկին։ Եթե Դուք մոռանաք Ձեր գաղտնաբառը, մենք կուղարկենք էլփոստ, որը կպարունակի հղում՝ թույլ տալով Ձեզ վերականգնել Ձեր գաղտնաբառը։

6.3  Խնդրում ենք հիշել, որ Դուք եք կառավարում, թե ինչպիսի անձնական տվյալներ եք տրամադրում Ծառայություններն օգտագործելիս։ Դուք եք պատասխանատու Ձեր նույնականացման, գաղտնաբառերի և/կամ Ձեզ հասանելի ցանկացած անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման համար Ծառայությունների օգտագործման դեպքում։ Միշտ եղեք զգույշ և պատասխանատու Ձեր անձնական տվյալների նկատմամբ։ Մենք պատասխանատու չենք և չենք կարող կառավարել ուրիշների կողմից ցանկացած տեղեկությունների օգտագործումը, որոնք Դուք տրամադրում եք նրանց, և Դուք պետք է զգույշ լինեք անձնական տվյալներն ընտրելիս, որոնք Դուք տրամադրում եք ուրիշներին Ծառայությունների միջոցով։ Նմանապես, մենք չենք կարող ստանձնել որևէ պատասխանատվություն ցանկացած անձնական տվյալների բովանդակության կամ այլ տեղեկությունների համար, որոնք Դուք ստանում եք այլ օգտվողներից Ծառայությունների միջոցով, և Դուք ազատում եք մեզ ցանկացած և ամբողջ պատասխանատվությունից կապված որևէ անձնական տվյալների բովանդակության հետ կամ այլ տեղեկությունների, որոնք Դուք կարող եք ստանալ Ծառայություններից օգտվելիս։ Մենք չենք կարող երաշխավորել կամ ստանձնել որևէ պատասխանատվություն անձնական տվյալների ճշգրտության հաստատման կամ այլ տեղեկությունների համար, որոնք տրամադրվում են որևէ երրորդ անձանց կողմից։ Դուք ազատում եք մեզ ցանկացած և ամբողջ պատասխանատվությունից կապված նման անձնական տեղեկությունների օգտագործման հետ կամ որևէ այլ տեղեկությունների, որոնք վերաբերվում են այլ անձանց։