schoolege

Schoolege էլեկտրոնային կրթական հարթակի տրամադրման պայմաններ
Խմբագրություն 1.1, 01/11/2023թ․

1. Հասկացություններ և սահմանումներ

1.1. Էլեկտրոնային կրթական հարթակ կամ Հարթակhttps://www.schoolege.com կայքը, schoolege.tutor-platform.com համակարգը և Schoolege հավելվածը միասին, որոնց միջոցով Ուսուցչի ծառայությունները հասանելի են դառնում Ուսանողներին և Երեխաներին,

1.2. Կայքwww.schoolege.com կայքը

1.3. Ընկերություն – «ԴԻՋԻ ՍՔՈՒԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՀՎՀՀ 01303044, իրավաբանական հասցե` ք. Երևան, Կուրղինյան 5-11, էլ․ փոստ` study@schoolege.com), որը կազմակերպում է Հարթակի աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,

1.4. Ուսուցիչ – Ընկերության կողմից սահմանված պայմաններին համապատասխան լեզվական գիտելիքներ և այլ անհրաժեշտ փորձառություն ունեցող անձ, ով Ընկերության կողմից սահմանված կարգով Հարթակի միջոցով մատուցում է լեզվի ուսուցման ծառայություններ Ուսանողին կամ Երեխային,

1.5. Ուսանող – Ընկերության կողմից սահմանված պայմաններին Հարթակում գրանցվելու միջոցով համաձայնվող 14 (տասնչորս) տարին լրացած անձ, ում Հարթակի միջոցով մատուցվում է լեզվի ուսուցման ծառայություններ Ընկերության կողմից սահմանված կարգով,

1.6. Երեխա – 14 (տասնչորս) տարին չլրացած անձ, ում Հարթակի միջոցով մատուցվում է լեզվի ուսուցման ծառայություններ Ընկերության կողմից սահմանված կարգով,

1.7. Ծնող – 14 (տասնչորս) տարին չլրացած Երեխայի հայր կամ մայր, ով համաձայնվում է Ընկերության կողմից սահմանված պայմաններին Հարթակում գրանցվելու միջոցով և ում Երեխային Հարթակի միջոցով մատուցվում է լեզվի ուսուցման ծառայություններ Ընկերության կողմից սահմանված կարգով,

1.8. Այցելու– Հարթակում չգրանցված կամ գրանցված, սակայն Հարթակի միջոցով վճարովի ծառայություններից չօգտվող ցանկացած անձ,

1.9. Դասընթաց – Կայքում Ընկերության կողմից առաջարկվող դասերի ամբողջություն, որոնք իրականացվում են առցանց՝ հարթակի միջոցով,

1.10. Փաթեթ – Կայքում տեղադրված դասընթացների համադրություն, որոնք տարբերվում են իրարից Փաթեթում ներառված դասերի քանակով և արժեքով,

1.11. Անվճար ծառայություն – անվճար դաս կամ հարթակի կողմից տրամադրվող այլ անվճար ծառայություն։

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1. Սույնով սահմանվում են Ընկերության կողմից Էլեկտրոնային կրթական հարթակի տրամադրման պայմանները, Հարթակի միջոցով լեզուների ուսուցման ծառայությունների մատուցման կարգը և այլ հիմնական դրույթները (այսուհետ նաև՝ Պայմաններ)։

2.2. Սույն Պայմանները հանդիսանում են Ընկերության կողմից Ուսուցչին, Ուսանողին և Ծնողին ներկայացված հրապարակային օֆերտա (առաջարկ), որը վերջիններս կարող են ընդունել միայն դրանց ամբողջությամբ միանալով:

2.3. Ուսուցչի/Ուսանողի/Ծնողի կողմից սույն օֆերտան ընդունելու (ակցեպտավորելու) պահից, սույն պայմանները, կայքում հրապարակված Գաղտնիության քաղաքականության, գնացուցակի և մյուս բոլոր այլ կանոնների և դրույթների հետ միասին հանդիսանում են համապատասխանաբար Ուսուցչի և Ընկերության, Ուսանողի և Ընկերության, Ծնողի և Ընկերության միջև կնքված պարտադիր ուժ ունեցող պայմանագիր (այսուհետ նաև՝ Պայմանագիր):

2.4. Ուսուցչի/Ուսանողի/Ծնողի կողմից սույն օֆերտան ընդունված և Ընկերության հետ Պայմանագիրը կնքված է համարվում Ուսուցչի կամ Ուսանողի կամ Ծնողի կողմից Էլեկտրոնային փոստին ստացված հղմամբ գրանցման համար անհրաժեշտ տվյալները լրացնելուց հետո՝ Հարթակում գրանցվելիս «ընդունում եմ պայմանները և կնքում պայմանագիրը» կոճակին սեղմելու պահից:

2.5. Ծառայություններից օգտվելու համար Ուսուցիչը/Ծնողը/Ուսանողը պետք է գրանցվի Հարթակում՝ ճշգրիտ լրացնելով բոլոր անհրաժեշտ տվյալները՝ անուն, ազգանուն, կոնտակտային տվյալներ (գործող էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար և այլն), բնակության երկիր և քաղաք, գաղտնաբառ, ընտրի լեզվի ուսուցման փաթեթներից որևէ մեկը, այնուհետև հետևի Հարթակում առկա հրահանգներին։

2.6. Այցելուները իրավունք ունեն գրանցվել Հարթակում, օգտվել Ընկերության կողմից ներկայացված անվճար ծառայություններից, տարատեսակ ակցիաներից և զեղչերից, միաժամանակ չպատվիրելով որևէ վճարովի ծառայության տրամադրում, որի դեպքում վերջիններիս նկատմամբ Պայմանները գործում են այնքանով, որքանով ստացված ծառայությունների բնույթին վերաբերելի կլինեն համապատասխան կանոնները։

2.7. Պայմանները ժամանակ առ ժամանակ կարող են ենթարկվել փոփոխությունների, որոնք ուժի մեջ են մտնում անմիջապես և որոնց Ուսուցիչը/Ուսանողը/Ծնողը կարող են հետևել Հարթակում: Ընդ որում՝ եթե վերջիններս շարունակում են օգտվել Ընկերության ծառայություններից, դա նշանակում է, որ համաձայն են Պայմանների փոփոխություններին: Ընկերությունը խորհուրդ է տալիս պարբերաբար այցելել Հարթակի Պայմանների բաժինը և ծանոթանալ կատարված փոփոխություններին:

3. Հարթակի օգտագործման, լեզվի ուսուցման ծառայությունների նկարագիրը, արժեքը և վճարման կարգը

3.1. Ընկերությունը Պայմաններով սահմանված կարգով, ինչպես նաև Հարթակում տեղադրված այլ փաստաթղթերով և օրենսդրությանը համապատասխան, հնարավորություն է տալիս Ուսուցչին/Ուսանողին/Ծնողին/Երեխային օգտագործել իր Հարթակը, իսկ վերջիններս պարտավորվում են օգտագործել Հարթակը Պայմաններով և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

3.2. Ընկերության և Ուսուցչի հարաբերությունները կարգավորվում են Պայմաններով, ինչպես նաև Պայմանների շարունակությունը հանդիսացող ծառայությունների մատուցման պայմանագրով, լրացուցիչ այլ համաձայնագրերով։

3.3. Ուսուցիչը լեզվի ուսուցման ծառայությունները Ուսանողին/Երեխային մատուցում է հետևյալ Փաթեթների շրջանակներում․

 • Ստարտ-4 (չորս) դաս,
 • Հայտնի-8 (ութ) դաս,
 • Էֆեկտիվ-16 (տասնվեց) դաս,
 • Շահավետ-32 (երեսուներկու) դաս։

3.4. Մեկ դասի տևողությունը սահմանվում է

 • Ուսանողների համար՝ 50 րոպե,
 • Երեխաների համար՝ 30 րոպե,
 • Փորձնական անվճար դասի համար՝ 25 րոպե։

3.5. Սահմանվում է փաթեթում ներառված դասերի սպառման առավելագույն ժամկետ, փաթեթի ձեռք բերման ամսաթվից մինչև 1 ամիս Ստարտ փաթեթի համար, Հայտնի փաթեթի համար՝ 2 ամիս, Էֆեկտիվ փաթեթի համար՝ 4 ամիս և Շահավետ փաթեթի համար՝ 8 ամիս։

3.6. Մեկ դասի արժեքը կախված է Փաթեթից և այն երկրից, որտեղից Ուսանողը/Ծնողը/Երեխան մուտք է գործում Հարթակ և որտեղից Ուսանողը/Ծնողը/Երեխան օգտվում է Հարթակով մատուցվող ծառայություններից։ Գրանցվելով Հարթակում և ընդունելով Պայմանները Ուսանողը/Ծնողը տալիս է իր անվերապահ համաձայնությունը նշված պայմանին և հետագայում չի կարող որևէ առարկություն/բողոք/պահանջ ներկայացնել փաթեթների՝ նշված կարգով որոշված արժեքների և/կամ արդեն իսկ կատարված վճարումների հետ կապված։

3.7. Փաթեթների հստակ արժեքները տեղադրվում են Հարթակի համապատասխան բաժիններում (անգլերենի դասընթացներ և հայերենի դասընթացներ) և յուրաքանչյուր փաթեթի ընտրման և վճարումը կատարելու դեպքում Ուսանողը/Ծնողը համաձայնվում է տվյալ արժեքով լեզվի ուսուցման ծառայությունների մատուցմանը։

3.8. Լեզվի ուսուցման փաթեթներին և արժեքներին հնարավոր է մանրամասն ծանոթանալ այստեղ՝ https://www.schoolege.com, իսկ փաթեթների ամրագրման իրականացման ընթացակարգը հասանելի է դառնում գրանցվելով Հարթակում։ Ընտրելով լեզվի ուսուցման փաթեթը, իրականացնելով վճարում և կատարելով ամրագրում՝ Ուսանողը/Ծնողը հաստատում է, որ ծանոթացել է նշված ընթացակարգին և Պայմանների շարունակություն հանդիսացող այլ փաստաթղթերին և համաձայն է դրանց հետ։

3.9. Ուսանողի/Ծնողի կողմից որևէ փաթեթ ընտրելուց և վճարում կատարելուց հետո Ուսանողը/Ծնողը հնարավորություն է ստանում ընտրել Ուսուցիչ, այնուհետև՝ ծանոթանալ վերջինիս դասերի ժամանակացույցին։ Ուսանողի/Ծնողի կողմից ձեռքբերված փաթեթի շրջանակում դասերը կարող են օգտագործվել վերջինիս կողմից նախընտրելի ժամանակ՝ պահպանելով փաթեթով նշված դասերի սպառման Ընկերության կողմից սահմանված ժամանակահատվածը։ Ընտրված Ուսուցչի ժամանակացույցով ազատ դասաժամ առկա չլինելու դեպքում Ուսանողը/Ծնողը հնարավորություն է ստանում ընտրել այլ Ուսուցիչ։

3.10. Ժամանակացույցով ազատ ժամին դաս ամրագրելուց հետո այն արտացոլվում է օրացույցում և Ուսանողը/Ծնողը կարող է ստուգել այն Հարթակի համապատասխան բաժին մուտք գործելով։

3.11. Ուսանողի/Ծնողի կողմից ձեռքբերված փաթեթով սահմանված դասերի՝ մինչև դրանց ամբողջովին սպառումը վերադարձ չի թույլատրվում, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմաններով կամ Հարթակում տեղադրված այլ փաստաթղթերով։

3.12. Փաթեթի արժեքը իր մեջ ներառում է ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը:

3.13. Փաթեթի մեջ ներառված և արդեն տեղի ունեցած դասերի գումարը որևէ դեպքում ենթակա չէ վերա-դարձման:

3.14. Փաթեթի համար վճարումը կատարվում է փոխանցման եղանակով ՀՀ դրամով, եթե Պայմաններում այլ արժույթ և/կամ վճարման եղանակ նախատեսված չէ: Յուրաքանչյուր Կողմ ինքնուրույն է կրում ցանկացած միջնորդավճարային ծախս իր կողմից (իր բանկի կողմից):

3.15. Լեզվի ուսուցման համար Ուսուցչի վարձատրությունը Ընկերությունը փոխանցում է Ուսուցչի և Ընկերության միջև կնքված պայմանագրով և/կամ համաձայնագրով սահմանված կարգով և ժամանակացույցով։

3.16. Հարթակում առաջարկվող դասընթացներին հասանելիություն ունենալու համար սահմանվում են հետևյալ տեխնիկական պահանջները.

 • Անձնական համակարգչի առաջարկվող պահանջները՝
  • Օպերացիոն համակարգ՝ Windows 8/8.1/10, MacOS 10.14 և ավելի նոր:
  • Բրաուզեր Google Chrome/ Yandex Browser/ Opera/ Mozilla Firefox/ Վերջին կայուն տարբերակի Safari:
  • RAM՝ 8 ԳԲ կամ ավելի:
  • Պրոցեսոր՝ Intel i3, i5, i7 5-րդ սերնդի կամ ավելի բարձր կամ AMD Ryzen 3, 5, 7 ցանկացած սերնդի:
  • Ինտերնետ կապ 15 Մբիթ/վրկ-ից:
  • Խոսափողի և տեսախցիկի առկայությունը.
4. Իրավունքներ և պարտականություններ

4.1. Ընկերությունն իրավունք ունի`

 • 4.1.1. իրեն հասանելի բոլոր միջոցներով ստուգելու Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի կողմից մուտքագրված տվյալների իսկությունը, այդ թվում՝ պահանջելով մուտքագրված տեղեկությունների ճշտությունը հաստատող հիմքեր և/կամ փաստաթղթեր,
 • 4.1.2. Ընկերության կողմից պահանջված տվյալները չտրամադրելու կամ դրանք տրամադրելուց հրաժարվելու դեպքում սահմանափակել, դադարեցնել կամ արգելափակել Հարթակի հասանելիությունը Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի համար,
 • 4.1.3. դադարեցնել, կասեցնել, մասնակի սահմանափակել, արգելափակել Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի հասանելիությունը Հարթակին առանց նախնական ծանուցման, եթե գտնում է, որ վերջինիս կողմից խախտվել են Պայմանները, օրենսդրությունը, ինչպես նաև, եթե Ընկերության կարծիքով վերջինիս գործողությունները ուղղակի կամ անուղղակի սպառնալիք են հանդիսանում Հարթակի և/կամ երրորդ անձանց համար,
 • 4.1.4. փոփոխել Հարթակի աշխատանքի կազմակերպման ձևը, բովանդակությունը, սույն Պայմանները,
 • 4.1.5. դադարեցնել կամ ժամանակավորապես կասեցնել Հարթակի աշխատանքները և/կամ իրականացնել պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ,
 • 4.1.6. Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի կողմից մուտքագրված տվյալները օգտագործել մարքեթինգային նպատակներով, ուղարկել գովազդային և տեղեկատվական հաղորդագրություններ և/կամ ծանուցումներ Հարթակում նշված հեռախոսահամարով, էլեկտրոնային փոստի հասցեով,
 • 4.1.7. Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի կողմից Պայմանների 4․2․5․-րդ և 4․4․4․-րդ կետերով սահմանված պարտականության չկատարման հայտնաբերման դեպքում Ուսանողից/Ծնողից/Ուսուցչից պահանջելու վճարելու խաբեության/ խարդախության հետևանքով Ընկերությանը պատճառված վնասները, այդ թվում՝ բաց թողնված օգուտը։

4.2. Ուսանողը/Ծնողը պարտավոր է`

 • 4.2.1. Պայմաններով սահմանված ժամկետներում ու կարգով վճարել Ընկերությանը,
 • 4.2.2. ինքնուրույն ստուգել մատուցվող ծառայությունների մանրամասները և ծանոթանալ Պայմաններին նախքան դրանց ամրագրումը,
 • 4.2.3. օգտագործել Հարթակը միայն անձամբ իր և այն անձանց համար, որոնց անունից նա օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի հանդես գալու և համապատասխան իրավունքներ ու պարտականություններ ստանձնելու։ Առանց օրինական հիմքերի երրորդ անձանց անունից հանդես գալը, երրորդ անձանց տվյալների օգտագործումը արգելվում է,
 • 4.2.4. չչարաշահել Հարթակի հնարավորությունները, այդ թվում նաև չիրականացնել կեղծ ամրագրումներ,
 • 4.2.5. Հարթակում գրանցվելիս ճշգրիտ նշել/ցույց տալ իր բնակության երկիրը և քաղաքը՝ Հարթակ մուտք գործելիս չօգտագործելով որևէ այլ ծրագիր,
 • 4.2.6. իր բնակության երկիրը և քաղաքը փոխելիս անմիջապես տեղեկացնել Ընկերությանը այդ մասին։
 • 4.2.7. պատրաստ լինել և Հարթակի միջոցով միանալ (ներկայանալ) դասին՝ իր կողմից ամրագրված ժամանակացույցով սահմանված օրը և ժամին,
 • 4.2.8. չկատարել դասերի ժամերի տեղափոխություն՝ յուրաքանչյուր ամիս ոչ ավել քան 2 (երկու) անգամ: Դասաժամերի տեղափոխության անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխությունը նախապես համաձայնեցնել Ուսուցչի հետ դասաժամից առնվազն 8 (ութ ) ժամ առաջ, տեղեկացնելով այդ մասին Ընկերությանը և Ուսուցչին։ Եթե Ուսուցչի հետ չի հաջողվում կապ հաստատել, ապա դասաժամի տեղափոխման վերաբերյալ նամակն ուղարկել study@schoolege.com էլեկտրոնային հասցեին։ Ամսական 2 անգամից ավել դասին չմասնակցելու և/կամ 2 անգամից ավել դասի ժամը տեղափոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հաջորդ բաց թողնված դասի համար գանձվում է Ուսանողի/Ծնողի կողմից գնված փաթեթի մեկ դասաժամի գումարը,
 • 4.2.9. դասը հնարավոր է տեղափոխել Ուսուցչի ժամանակացույցում այլ հասանելի դասաժամի փոխարեն, եթե այլ բան նշված չէ պայմաններով կայքում և/կամ հարթակում,
 • 4.2.10. պահպանել արտաքին տեսքի և հագուստի կանոնները՝ սանրված մազեր/կոկիկ սանրվածք, մաքուր դեմք և ձեռքեր, մաքուր և կոկիկ հագուստ։ Ողջունելի է լավ տրամադրությունը,
 • 4.2.11. դասի ժամանակ ապահովել տեսախցիկի և բարձրախոսի անխափան միացումը, անաղմուկ միջավայր, որոնք բացառում են որևէ շեղող հանգամանքներ,
 • 4.2.12. անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել Ընկերությանը օբյեկտիվ կարծիք և հիմնավոր մեկնաբանություններ Ուսուցչի, դասի վերաբերյալ:

4.3. Ուսանողը/Ծնողն իրավունք ունի`

 • 4.3.1. օգտվել Հարթակից Պայմաններով, Հարթակում տեղադրված այլ փաստաթղթերով և նյութերով սահմանված կանոններին համապատասխան,
 • 4.3.2. լեզվի ուսուցման ծառայություններից օգտվելու համար ընտրել Հարթակի Ուսուցիչներից ցանկացածին, ստուգել վերջինիս ժամանակացույցը և ամրագրել դասաժամեր՝ վերջինիս ժամանակացույցին համապատասխան,
 • 4.3.3. փոխել Հարթակով ամրագրված դասի ժամը՝ փոփոխումը համաձայնեցնելով Ուսուցչի հետ դասի ժամից առնվազն 8 (ութ ) ժամ առաջ՝ ընտրելով Ուսուցչի ժամանակացույցից ազատ այլ դասաժամ։ Եթե չի հաջողվել կապ հաստատել Ուսուցչի հետ, ապա դասաժամի փոփոխման վերաբերյալ նամակն ուղարկել study@schoolege.com էլեկտրոնային հասցեին։
 • 4.3.4. դիմել Ընկերությանը Ուսուցչին փոխելու խնդրանքով՝ Ուսուցչի կողմից լեզվի ուսուցման ծառայությունները ոչ պատշաճ/թերի մատուցելու դեպքերում, կամ վերջինիս կողմից ընտրված դասերի 3-ից (երեքից) ավելի անգամ տեղափոխելու դեպքում՝ Ընկերությանը ներկայացնելով հիմնավոր պատճառաբանություն,
 • 4.3.5. ցանկացած պահի իր/Երեխայի տվյալները Հարթակի բազայից հեռացնելու հայտ ուղարկել` Հարթակում գրանցված իր էլեկտրոնային փոստով դիմում ուղարկելով Ընկերությանը՝ www.schoolege.com կայքի հետադարձ կապի միջոցով,
 • 4.3.6. Ընկերություն ուղարկել իր բոլոր հարցերը, մեկնաբանությունները, առաջարկությունները, արձագանքներն ու պահանջները՝ Հարթակի տեղեկատվական և աջակցման բոլոր հասանելի միջոցներով։

4.4. Ուսուցիչը պարտավոր է՝

 • 4.4.1. Հարթակի միջոցով լեզվի ուսուցման ծառայությունները մատուցել անձամբ՝ Պայմաններով սահմանված կարգով և արժեքով,
 • 4.4.2. Ընկերությանը տրամադրել միայն հավաստի և ամբողջական տեղեկատվություն իր վերաբերյալ,
 • 4.4.3. չօգտագործել Հարթակը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելված ծառայությունների մատուցման և/կամ այլ հակաօրինական գործունեություն իրականացնելու նպատակով,
 • 4.4.4. Հարթակում գրանցվելիս ճշգրիտ նշել/ցույց տալ իր բնակության երկիրը՝ Հարթակ մուտք գործելիս չօգտագործելով որևէ այլ ծրագիր,
 • 4.4.5. Հարթակը/դրանցում տեղադրված նյութերը օգտագործել բացառապես Հարթակի միջոցով Ուսանողին/Երեխային լեզվի ուսուցման ծառայություններ մատուցելու համար, որի խախտման դեպքում հատուցել Ընկերությանը պատճառված վնասները, այդ թվում՝ ենթարկվել օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության,
 • 4.4.6. չկրկնօրինակել, չպատճենել, չվերարտադրել Հարթակում տեղադրված նյութերը անձնական՝ Հարթակում մատուցվող ծառայություններից բացի այլ նպատակներով, որի խախտման դեպքում հատուցել Ընկերությանը պատճառված վնասները, այդ թվում՝ ենթարկվել օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության,
 • 4.4.7. դասաժամերի տեղափոխության անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխությունը նախապես համաձայնեցնել Ուսանողի/Ծնողի հետ դասաժամից առնվազն 8 (ութ ) ժամ առաջ, նախապես տեղեկացնելով այդ մասին Ընկերությանը։ Եթե Ուսանողի/Ծնողի հետ չի հաջողվում կապ հաստատել, ապա դասաժամի տեղափոխման վերաբերյալ նամակն ուղարկել tutor@schoolege.com էլեկտրոնային հասցեին,
 • 4.4.8. յուրաքանչյուր ամիս մեկ Ուսանողի/Երեխայի գծով չկատարել 2-ից (երկու) ավելի դասերի ժամերի տեղափոխություն, ինչպես նաև առանց Ընկերության և Ուսանողի/Ծնողի համաձայնության որևէ պարագայում չտեղափոխել կամ չչեղարկել նոր աշակերտի հետ անցկացվող առաջին և երկրորդ դասերը,
 • 4.4.9. լեզվի ուսուցման ծառայություններ մատուցելիս խստորեն հետևել Պայմաններին, Հարթակում տեղադրված այլ նյութերին՝ Ընկերության կողմից լեզվի ուսուցման ծառայությունների մատուցման պահանջվող պայմաններն ապահովելու նպատակով,
 • 4.4.10. Ուսուցիչը պատասխանատվություն է կրում դասընթացների անցկացման համար օգտագործվող սարքավորումների տեխնիկական պահանջներին համապատասխանելու, ինչպես նաև մինչև դասի մեկնարկը աշխատավայրը/աշխատատեղը Ընկերության պահանջներին համապատասխանելու համար: Եթե Ուսուցիչը դաս չի անցկացրել սարքավորումների տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառով, ապա համարվում է, որ Ուսուցիչը դասը բաց է թողել Պայմանների խախտմամբ:
 • 4.4.11. Ուսուցիչը պարտավոր է դասերը Ուսանողի/Երեխայի հետ անցկացնել բացառապես Հարթակի շրջանակներում, բացառելով Հարթակից դուրս դասավանդումը և իրավունք չունի Հարթակից դուրս դասավանդել Ուսանողին դասերի ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում։ Նմանատիպ դեպքերի բացահայտման դեպքում, Ընկերությունը իրավասու է վնասի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնելու Ուսուցչին, գանձելով մեկ դասաժամի տասնապատիկի չափով տուգանք։
 • 4.4.12. Պահպանել արտաքին տեսքի և հագուստի կանոնները՝ մաքուր, սանրված մազեր/կոկիկ սանրվածք, մաքուր դեմք և ձեռքեր, մաքուր և կոկիկ հագուստ։ Իդեալական հագուստը պարզ վերնաշապիկն է կամ պոլո-շապիկը կամ բլուզը, դասական ջինսը կամ տաբատը: Ողջունելի է լավ տրամադրությունը և խնամված տեսքը,
 • 4.4.13. օրական առնվազն մեկ անգամ, կապի բոլոր միջոցներով ստուգել իր նոր հաղորդագրությունների առկայությունը և պատասխանել հաղորդագրություններին, անհրաժեշտության դեպքում հանդիպել Ընկերության ներկայացուցչի հետ առցանց, որը չկատարելու դեպքում կրել պատասխանատվություն այս պարտավորությունը չկատարելու և դրա հետևանքով առաջացած կորուստների համար:

4.5. Ուսուցիչն իրավունք ունի՝

 • 4.5.1. ստանալ վարձատրություն Հարթակի միջոցով մատուցվող ծառայությունների համար՝ Ընկերության հետ կնքված պայմանագրով և/կամ համաձայնագրով սահմանված կարգով և ժամկետում,
 • 4.5.2. փոխել Ուսանողի/Ծնողի կողմից Հարթակով ամրագրված դասի ժամը՝ նախապես համաձայնեցնելով Ուսանողի/Ծնողի հետ ամրագրված դասի ժամից առնվազն 8 (ութ) ժամ առաջ և տեղեկացնելով այդ մասին Ընկերությանը՝ գրելով tutor@schoolege.com էլեկտրոնային հասցեին։
5. Պատասխանատվություն, երաշխիքների բացակայություն, հավաստիացումներ և համաձայնություններ

5.1. Եթե այլ կարգավորում նախատեսված չէ Պայմանագրով՝ իրենց պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար Կողմերը պատասխանատվությունն են կրում ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: Պայմանագրով իր պարտավորությունները չկատարած կամ ոչ պատշաճ կատարած կողմը պատասխանատվություն է կրում, եթե չապացուցի, որ պատշաճ կատարումն անհնար է եղել անհաղթահարելի ուժի հետևանքով:

5.2. Ընկերությունը չի հանդիսանում Հարթակում մատուցվող լեզվի ուսուցման ծառայությունների մատուցող և պատասխանատվություն չի կրում Ուսանողի/Ծնողի՝ ծառայությունների մատուցման հետ կապված ակնկալիքների չիրագործման համար։ Ամրագրումների ընդունման, մերժման, ինչպես նաև Հարթակում ներկայացված ծառայությունների Ուսանողի/Ծնողի ակնկալիքներին համապատասխան կատարման համար Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում։ Այնուամենայնիվ, Ընկերությունը իրավասու է ընդունել կամ մերժել Ուսուցիչների, Ուսանողների, Ծնողների բողոք-առաջարկները Հարթակի աշխատանքի հետ կապված, քննարկել և որոշումներ կայացնել դրանց վերաբերյալ։

5.3. Լեզվի ուսուցման ծառայությունների մատուցման, ամրագրման, վճարումների ինչպես նաև դրանց իրականացման համար պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրում են Հարթակի միջոցով ծառայություն ստացող և իրականացնող կողմերը։

5.4. Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում մերժել կամ ընդունել Հարթակի միջոցով ծառայության մատուցման պայմանավորվածություն ձեռք բերած անձանց միջև վեճերի լուծմանը միջնորդելու հայտերը։

5.5. Ընկերությունը չի երաշխավորում Հարթակի մշտական, անսխալ, ճշգրիտ, ժամանակին պաշտպանված աշխատանքը, ինչպես նաև չի երաշխավորում ցանկացած պահի Հարթակի հասանելիությունը: Ընկերությունը չի երաշխավորում, ինչպես նաև պատասխանատու չէ ինտերնետ ցանցի մշտական և անսխալ միացման համար։ Հարթակի մի մասը կամ ամբողջը կարող են լինել անհասանելի, այդ թվում՝ տեխնիկական, բարելավման աշխատանքների իրականացման պատճառով։

5.6. Ընկերությունը գործադրում է ողջամիտ ջանքեր՝ Հարթակի շահագործման ընթացքում խափանումներն ու անսարքությունները կանխելու համար, սակայն չի երաշխավորում դրա անխափան աշխատանքը և պատասխանատվություն չի կրում դրա համար:

5.7. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հարթակի շահագործման հնարավոր սխալների, խափանումների, ընդհատումների համար, եթե այդպիսի սխալները, խափանումները կամ ընդհատումները պայմանավորված են պլանային սպասարկումով կամ այլ համակարգերի կողմից, որոնք Ընկերության վերահսկողությունից դուրս են, սակայն պարտավորվում է ապահովել Ընկերության մեղքով Հարթակի ծրագրային խափանումների հետևանքով բաց թողնված դասի լրացումը Ուսուցչի կողմից։

5.8. Տեխնիկական և ծրագրային առանձնահատկություններից ելնելով Ընկերությունը չի կարող երաշխավորել էլեկտրոնային եղանակներով հաղորդագրությունների և/կամ ծանուցումների ժամանակին ստացումը Ուսանողի/Ծնողի կողմից։

5.9. Ընկերությունը պատասխանատու չէ Ուսանողին/Ծնողին/Երեխային կամ ցանկացած երրորդ անձանց պատճառված վնասների (այդ թվում՝ բաց թողնված օգուտի), տվյալների կորստի, ինչպես նաև Հարթակի օգտագործման կամ օգտագործելու անհնարինության և ծառայությունների կամ լրացուցիչ ծառայությունների ձեռքբերման արդյունքում կրած լրացուցիչ ծախսերի համար։

5.10. Ուսանողը/Ծնողը, Ուսուցիչը հավաստիացնում է, որ․

 • Պայմանագիրը կնքելիս ներկայացված անձնական տվյալները ճշգրիտ են, պատկանում են իրեն,
 • Իր կողմից Ընկերությանը տրամադրված ցանկացած տեղեկատվություն և փաստաթուղթ ճիշտ է և ամբողջական, իսկ կեղծ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում տեղեկացված է, որ ենթակա է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության,
 • Պայմանագիրը կնքել է սթափ մտքով, գործունակ է,
 • Ամբողջությամբ ծանոթացել և համաձայնվել է Պայմաններին, Հարթակում առկա Գաղտնիության քաղաքականությանը, ինչպես նաև Ընկերության կողմից Հարթակում հրապարակված այլ նյութերին,

5.11. Ուսանողը/Ծնողը, Ուսուցիչը տալիս է իր համաձայնությունը, որ․

 • անհրաժեշտության դեպքում Ընկերությունը կմշակի իր/Երեխայի անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան օր, ամիս, տարի, հաշվառման հասցե, անձնագրային տվյալներ՝ սերիա, համար, ում կողմից, տրամադրման օր, ամիս, տարի, նույնականացման քարտի տվյալներ՝ համար, ում կողմից, տրամադրման օր, ամիս, տարի, հանրային ծառայությունների համարանիշ, լուսանկար)՝ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան՝ Հարթակի միջոցով մատուցվող ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունն ապահովելու նպատակով ցանկացած օրինական ճանապարհով և օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով,
 • իր/Երեխայի անձնական տվյալները Ընկերությունը կարող է փոխանցել երրորդ անձանց՝ Ընկերության հետ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող կազմակերպություններին (այդ թվում՝ Հարթակի տեխնիկական սպասարկում և ծրագրային ապահովում իրականացնող «ՏՈՒՏՈՐ ՊԼԱՏՖՈՐՄ» ՍՊ ընկերությանը)՝ Հարթակի շահագործումն ապահովելու նպատակով, և իր համաձայնությունը համարվում է տրված նաև վերոհիշյալ երրորդ անձանց և ցանկացած նման երրորդ անձ իրավունք ունի մշակել իր անձնական տվյալները սույն համաձայնության հիման վրա:
 • Իր կողմից անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը հետ կանչելը, ինչպես նաև անձնական տվյալների ուղղում, ոչնչացում, տվյալների մշակման դադարեցում կամ մշակման հետ կապված այլ գործողություն կատարելու պահանջները կիրականացնի գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ Ընկերությանը հստակ ներկայացնելով համապատասխան պահանջը:

5.12. Ուսուցիչը/Ծնողը/Ուսանողը պատասխանատվություն է կրում Հարթակում անվտանգ գաղտնաբառ սահմանելու, Հարթակ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ տվյալների գաղտնիության պահպանման, միայն անձնական սարքերից (որոնց մուտքը պաշտպանված է գաղտնաբառով, PIN-ով, մատնահետքի ճանաչմամբ կամ այլ տվյալներով) օգտվելու, ինչպես նաև Հարթակ մուտք գործելու համար օգտագործվող իր տվյալները այլ անձանց հասանելի դառնալու կասկածի վերաբերյալ անհապաղ Ընկերությանը հայտնելու համար։

6. Գաղտնիություն, տեղեկատվության պահպանում

6.1. Կողմերը պարտավորվում են Հարթակի օգտագործման ընթացքում ստացած տեղեկությունները, նյութերը, փաստաթղթերը չհրապարակել երրորդ անձանց, բացառությամբ իրենց ներկայացնող անձանց, ովքեր լիազորված են Կողմերից յուրաքանչյուրի անունից ստանալու և փոխանցելու իրենց պարտավորությունների կատարման հետ կապված տեղեկատվություն: Ընդ որում՝ գաղտնի տեղեկատվության պահպանման պայմանը գործում է անժամկետ:

6.2. Ընկերությունն ապահովում է Ուսուցչի/Ուսանողի/Ծնողի/Երեխայի անձնական տվյալների, կատարված վճարումների և այլ տեղեկատվության գաղտնիությունը: Տեղեկատվությունը կարող է բացահայտվել Ընկերության կողմից բացառապես այն դեպքերում և այն ծավալով, որը պահանջվում է օրենքով, անհրաժեշտ է ծառայությունների մատուցման համար կամ անհրաժեշտ է Ընկերության խախտված իրավունքի օրինական /այդ թվում դատական/պաշտպանության համար:

6.3. Պայմանագրի № 6․1․ և 6․2․ կետերում նշված տեղեկատվությունը կարող է բացահայտվել միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:

6.4. Պայմանագրի լուծման դեպքում Կողմերը պարտավորվում են չհրապարակել և չօգտագործել իր և/կամ երրորդ անձանց շահերի օգտին № 6.1 և 6․2․ կետերում նշված տեղեկատվությունը:

6.5. Ուսանողի/Ծնողի կողմից ձեռքբերված լեզվի ուսուցման փաթեթների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև փաթեթի շրջանակում տեղադրված նյութերը և փաստաթղթերը Ընկերությունը պահպանում է Ուսանողի/Ծնողի անձնական էջում մինչև Պայմաններին համապատասխան Պայմանագրի լուծումը: Պայմանագիրը դադարեցնելուց հետո նշված տեղեկատվությունը չի պահպանվում անձնական էջում:

7. Կողմերի փոխհարաբերությունների դադարումը

7.1. Կողմերի փոխհարաբերությունները դադարում են Պայմանագրի յուրաքանչյուր փաթեթով նախատեսված ծառայությունների մատուցմամբ և Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի կողմից դրանց ընդունմամբ։ Յուրաքանչյուր փաթեթով նախատեսված լեզվի ուսուցման դասերի ավարտից հետո 24 (քսանչորս) ժամվա ընթացքում Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի կողմից ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ միմյանց, իսկ Ընկերությանը՝ Հարթակի աշխատանքի հետ կապված առարկություններ չներկայացվելու դեպքում, ծառայությունները համարվում են պատշաճ մատուցված, իսկ Պայմանագիրը տվյալ ծառայությունների մատուցման մասով՝ դադարած։

7.2. Կողմերը կարող են վաղաժամկետ դադարեցնել Պայմանագիրը այդ մասին էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցելով միմյանց, որի դեպքում Ընկերությունը վերադարձնում է Ուսանողի/Ծնողի կողմից վճարված գումարը միայն հետևյալ դեպքերում և չափով․

 • Ուսանողը/Ծնողը դադարեցնում է Պայմանագիրը մինչև Ընկերության և Ուսուցչի կողմից ծառայությունների մատուցմանն ուղղված որևէ գործողություն սկսելը՝ վճարված, սակայն չկայացած դասերի չափով,
 • Ուսանողը/Ծնողը դադարեցնում է Պայմանագիրը Ընկերության հետ համաձայնություն ձեռքբերելով՝ փաթեթում առկա, սակայն Կողմերի համաձայնությամբ չկայացած դասերի գումարի չափով՝ նվազեցնելով Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցման համար կատարված ծախսերը։

7.3. Այն դեպքում, երբ Ընկերությունն արդեն իսկ ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ գործողությունները ծառայությունների մատուցման կապակցությամբ՝ տրամադրել է Հարթակը, Ուսուցիչը սկսել է ծառայությունների մատուցման գործընթացը, իսկ Ուսանողը/Ծնողը ցանկանում է դադարեցնել Պայմանագիրը, ծառայությունների համար վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ։ Ծառայությունների համար վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ նաև այն դեպքում, երբ Ուսանողը/Ծնողը նախապես Պայմաններով կամ Հարթակում փաթեթների նկարագրությամբ սահմանված կարգով չի տեղեկացնում և համաձայնեցնում ամրագրված դասի ժամը տեղափոխելու/չեղարկելու իր մտադրության մասին, որի արդյունքում Ուսուցիչը հնարավորություն չի ունենում տվյալ ժամն օգտագործել մեկ այլ Ուսանողին/Երեխային լեզվի ուսուցման ծառայություններ մատուցելու նպատակով։

7.4. Ընկերությունն իրավունք ունի հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց՝ Ուսանողին/Ծնողին հատուցելով դրա արդյունքում նրան պատճառված վնասը, բայց ոչ ավելի քան Պայմանագրով նախատեսված կոնկրետ ծառայության համար ստացված գումարը:

8. Վեճերի լուծման կարգը

Պայմանագրի կատարման ընթացքում առաջացած վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

9. Ծանուցումներ

9.1. Պայմանագրի շրջանակներում առաջացած ցանկացած հարցի վերաբերյալ, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Պայմանագրով հատուկ դեպքերի համար սահմանված ծանուցման եղանակների, Ուսանողին/Ծնողին/Ուսուցչին ծանուցումը իրականացվում է Ընկերության ընտրությամբ հետևյալ եղանակներից մեկով կամ մի քանիսով միաժամանակ.

 • Հարթակում գրանցվելիս ստեղծելիս Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի կողմից ներկայացրած էլեկտրոնային փոստին ծանուցումն ուղարկելու միջոցով, որի դեպքում վերջինս համարվում է ծանուցված ծանուցումն էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու պահից, և/կամ
 • Հարթակում Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի անձնական էջի ծանուցումներ բաժնում տեղադրելու միջոցով, որի դեպքում վերջինս համարվում է ծանուցված ծանուցումը տեղադրելուց 1 (մեկ) օր անց, և/կամ
 • Հարթակում գրանցվելիս Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի կողմից ներկայացրած բջջային հեռախոսահամարին ծանուցման տեքստը SMS հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով, որի դեպքում վերջինս համարվում է ծանուցված հաղորդագրությունն ուղարկելու պահից, և/կամ
 • Հարթակում գրանցվելիս Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի կողմից ներկայացրած բջջային հեռախոսահամարին միացված WhatsApp/Telegram/Viber հավելվածների միջոցով ծանուցման տեքստը ուղարկելով, որի դեպքում վերջինս համարվում է ծանուցված հաղորդագրությունն ուղարկելու պահից, և/կամ
 • Գրավոր ծանուցումը փոստային եղանակով Ուսանողի/Ծնողի/Ուսուցչի՝ Պայմանագրի շրջանակում տրամադրած բնակության և/կամ հաշվառման հասցեով ուղարկելու միջոցով, որի դեպքում վերջինս համարվում է ծանուցված ծանուցումը ստանալու պահից։

9.2. Պայմանագրի շրջանակներում առաջացած ցանկացած հարցի վերաբերյալ, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Պայմանագրով հատուկ դեպքերի համար սահմանված ծանուցման եղանակների, Ուսուցիչը/Ուսանողը/Ծնողը Ընկերությանը ծանուցում է հետևյալ եղանակներից մեկով կամ մի քանիսով միաժամանակ.

 • Ընկերության՝ Պայմանագրում և/կամ Հարթակում հրապարակված էլեկտրոնային փոստին ծանուցումն ուղարկելու միջոցով, որի դեպքում Ընկերությունը համարվում է ծանուցված ծանուցումն էլեկտրոնային փոստին ստանալու պահից, և/կամ
 • Ընկերության՝ Պայմանագրում և/կամ Հարթակում հրապարակված հեռախոսահամարին զանգահարելով, որի դեպքում Ընկերությունը համարվում է ծանուցված Ընկերության աշխատակցի կողմից ծանուցումը գրանցելու պահից, և/կամ
 • Գրավոր ծանուցումը փոստային եղանակով Ընկերության Պայմանագրում և/կամ Հարթակում հրապարակված հասցեով ուղարկելու միջոցով, որի դեպքում Ընկերությունը համարվում է ծանուցված ծանուցումը ստանալու պահից։
10. Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը և այլ վավերապայմաններ

10.1. Պայմանագիրը համարվում է կնքված Հարթակում գրանցվելիս «ընդունում եմ պայմանները և կնքում պայմանագիր» և գրանցում կոճակներին սեղմելուց և գրանցումը հաջողությամբ կատարված լինելու վերաբերյալ հաղորդագրություն ստանալու պահից:

10.2. Հարթակում ներառված նյութերը պատկանում են «ԴԻՋԻ ՍՔՈՒԼ» ՍՊ ընկերությանը, իսկ schoolege.tutor-platform.com համակարգի հեղինակային իրավունքը պատկանում է «ՏՈՒՏՈՐ ՊԼԱՏՖՈՐՄ» ՍՊԸ-ին, որն էլ իրականացնում է Հարթակի ծրագրային ապահովումը և տեխնիկական սպասարկումը: Արգելվում է օգտագործել, վերարտադրել, իրականացնել մուտքի կոդի բացման փորձեր, պատճենել տվյալները կամ իրականացնել ցանկացած այլ՝ կայքի պարունակության լրիվ կամ մասնակի օգտագործում, այդ թվում օգտագործել մտավոր սեփականության ցանկացած օբյեկտներ, որոնք հասանելի են Հարթակի միջոցով առանց Ընկերության նախնական գրավոր թույլտվության։

10.3. Բոլոր այն հարցերը, որոնք չեն կարգավորվել սույն պայմաններով, կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:

Ընկերության վավերապայմանները
«ԴԻՋԻ ՍՔՈՒԼ» ՍՊԸ
հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Կուրղինյան 5-11
ՀՎՀՀ` 01303044
պետական գրանցման համար՝ 290․110․1132792
էլ. փոստ՝ study@schoolege.com